Archifau Categori: Newyddion

Ehangu Addysg Cyfrwng Cymraeg

Ceir gwahoddiad isod i gyfarfod nesaf Grŵp Trawsbleidiol y Gymraeg

Ehangu Addysg Cyfrwng Cymraeg


Trafodaeth gydag Aled Roberts, Cadeirydd, Bwrdd Ymgynghori Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg

6.30y.h. Nos Fercher, 10fed Hydref


Ystafell Cynadledda A, Tŷ Hywel, Y Cynulliad Cenedlaethol

Cyfarfod Grŵp Trawsbleidiol y Gymraeg
Noddir gan Dr Dai Lloyd AC
RSVP – Marcia.spooner@cynulliad.cymru

 

 

Diwrnod ShwmaeSu’mae 15 Hydref

Diwrnod Shwmae Sumae, 15fed o Hydref, 2018

Eleni bydd Diwrnod Shwmae Sumae yn digwydd am y pumed tro ar Hydref 15fed. Cofiwch achub ar y cyfle i ddathlu’r iaith Gymraeg, yn eich ysgol, coleg, gweithle, ysbyty, caffi, bar neu siop leol.

Dechreuodd Diwrnod Shwmae Sumae 6 mlynedd yn ô gyda dros 100 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ac wedi eu hysbrydoli gan ymgyrchoedd tebyg i hybu ieithoedd brodorol Gwlad y Basg a Llydaw.

Heddiw mae’r achlysur wedi ei gofleidio gan bobl ymhob rhan o Gymru, yn ddysgwyr, y di-gymraeg a siaradwyr Cymraeg. Erbyn hyn mae cannoedd o ddigwyddiadau ac achlysuron yn cael eu cynnal o Fôn i Fynwy ar Hydref 15fed neu yn ystod yr wythnos honno. Mae nifer o sefydliadau ac ysgolion yn cynnal digwyddiadau o gwmpas y Diwrnod er mwyn hyrwyddo’r iaith, annog eraill i’w defnyddio ac fel ffordd o bontio rhwng cymunedau Cymraeg a di-gymraeg.

Mae mudiadau sy’n aelodau o Ddathlu’r Gymraeg yn annog pawb i gymryd rhan yn y dathliadau eleni, ac os ydych chi angen cyngor ar beth i’w wneud cysylltwch gydag un o’r isod, maent yn siŵr o’ch rhoi ar ben y ffordd:

CAER, Cronfa Glyndŵr, Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru, CYDAG, Cyfeillion y Ddaear, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cymdeithas Alawon Gwerin, Cymdeithas Bob Owen, Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Cymdeithas y Cymod, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr, Mentrau Iaith Cymru, Mudiad Meithrin, RhAG, UAC, UCAC, UMCA, UMCB, Urdd Gobaith Cymru

Cewch fanylion a syniadau ar www.shwmae.org

Dilynwch ni ar Twitter @shwmaesumae ac ar Facebook: Diwrnod Shwmae Sumae

 

Cynhadledd Dyfodol Darlledu Cymraeg

Bydd Dathlu’r Gymraeg yn cynnal cynhadledd ar ddydd Iau, 9 Tachwedd yn Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd i drafod Dyfodol Darlledu Cymraeg.

Un o nodau’r diwrnod fydd gwneud cyfraniad uniongyrchol at yr adolygiad annibynnol o S4C a gynhelir gan Lywodraeth San Steffan, ac ysgogi unigolion a mudiadau i gyfrannu’n ffurfiol at y broses.

A caiff y rhwyd ei daflu dipyn yn ehangach gan gynnwys siaradwyr a thrafodaethau nid yn unig ar S4C ond ar ddarlledwyr eraill, gan gynnwys y BBC, a dulliau eraill o ddarlledu, gan gynnwys ar lefel gymunedol.

Meddai’r Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Cadeirydd y Gynhadledd: “Mae’r gynhadledd hon yn gyfle pwysig i drafod darlledu yn yr iaith Gymraeg yn ei holl ffurfiau cyfoes a hynny ar gyfnod heriol i’r diwydiannau creadigol. Trwy ddod a phrif gynrychiolwyr y sector a mudiadau’r iaith Gymraeg at ei gilydd, y nod yw rhannu syniadau cyffrous a datblygu strategaethau uchelgeisiol at y dyfodol.”

Dywedodd Rebecca Williams, Cadeirydd Dathlu’r Gymraeg “Mae Dathlu’r Gymraeg yn edrych ymlaen at ddiwrnod o drafodaethau amrywiol a heriol ar ddyfodol darlledu Cymraeg. Bydd siaradwyr o statws uchel yn y diwydiannau creadigol a lleisiau llawr gwlad yn rhannu syniadau ac yn cyd-drafod ar y pwnc hwn sy’n agos at ein calonnau, a hynny ar adeg hynod ddylanwadol.”

DIWEDD

Nodiadau

Dyddiad: Dydd Iau, 9fed o Dachwedd 2017, 10:00yb-16:00yh

Lleoliad: Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd

Siaradwyr a phanelwyr:

Yn cadeirio: yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Prifysgol Aberystwyth

Dafydd Elis-Thomas AC, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Euryn Ogwen Williams, Cadeirydd Adolygiad S4C

Owen Evans, Prif Weithredwr S4C

Betsan Powys, BBC Radio Cymru

Ron Jones, Cadeirydd Gweithredol Grŵp Tinopolis

Huw Marshall, @YrAwrGymraeg;

Iola Jones, Cyfarwyddwr Marchnata Mudiad Meithrin

Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Arlein S4C

Cai Morgan, Hansh!

Iestyn Garlick, TAC

Daniel Glyn, awdur a chomedïwr

Siân Morgan Lloyd, Prifysgol Caerdydd

Non Vaughan Williams, Prifysgol Abertawe

Dr Helen Davies, Prifysgol De Cymru

a phanel o fyfyrwyr o JOMEC Cymru yn cynnwys: Liam Ketcher, Aled Huw Russell, Lleu Bleddyn, Llion Carbis ac Elen Davies

Cynhadledd Dyfodol Darlledu Cymraeg

Gyda chylch gorchwyl S4C a’i fformiwla ariannu yn cael ei adolygu ar gyfer y cyfnod wedi 2017 a’r disgwyliad i’r Llywodraeth gyhoeddi cynnig ynghylch hyn yn y flwyddyn newydd mae maes darlledu yn bwnc trafod amserol a pherthnasol. Mae’r adolygiad yn cynnig cyfle i alw am ddiogelu a chynyddu cyllid S4C ond hefyd i annog meddwl mwy creadigol o ran datblygu defnydd a phresenoldeb y Gymraeg yn y cyfryngau ac ar lwyfannau digidol yn ehangach.

9 Tachwedd 2017

Diwrnod Shwmae Sumae, 15fed o Hydref, 2017

Mae Shwmae Sumae yn digwydd am y pumed tro ar Hydref 15fed. Cofiwch achub ar y cyfle i ddathlu’r iaith Gymraeg, yn eich ysgol, coleg, gweithle, ysbyty, caffi, bar neu siop leol.

Dechreuodd Diwrnod Shwmae Sumae 5 mlynedd yn ô gyda dros 100 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ac wedi eu hysbrydoli gan ymgyrchoedd tebyg i hybu ieithoedd brodorol Gwlad y Basg a Llydaw.

Heddiw mae’r achlysur wedi ei gofleidio gan bobl ymhob rhan o Gymru, yn ddysgwyr, y di-gymraeg a siaradwyr Cymraeg. Erbyn hyn mae cannoedd o ddigwyddiadau ac achlysuron yn cael eu cynnal o Fôn i Fynwy ar Hydref 15fed neu yn ystod yr wythnos honno. Mae nifer o sefydliadau ac ysgolion yn cynnal digwyddiadau o gwmpas y Diwrnod er mwyn hyrwyddo’r iaith, annog eraill i’w defnyddio ac fel ffordd o bontio rhwng cymunedau Cymraeg a di-gymraeg.

Mae mudiadau sy’n aelodau o Ddathlu’r Gymraeg yn annog pawb i gymryd rhan yn y dathliadau eleni, ac os ydych chi angen cyngor ar beth i’w wneud cysylltwch gydag un o’r isod, maent yn siŵr o’ch rhoi ar ben y ffordd:

CAER, Cronfa Glyndŵr, Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru, CYDAG, Cyfeillion y Ddaear, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cymdeithas Alawon Gwerin, Cymdeithas Bob Owen, Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Cymdeithas y Cymod, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr, Mentrau Iaith Cymru, Mudiad Meithrin, RhAG, UAC, UCAC, UMCA, UMCB, Urdd Gobaith Cymru

Cewch fanylion a syniadau ar www.shwmae.org

Dilynwch ni ar Twitter @shwmaesumae ac ar Facebook: Diwrnod Shwmae Sumae

Shwmae Su’mae 2017

Diwrnod Shwmae Su’mae, 15fed o Hydref, 2017

Cyfle i gael hwyl a rhannu’r iaith – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith, yn yr ysgol, ar y maes chwarae a gyda’ch ffrindiau.

Cofiwch rhoi gwybod i ni am ddigwyddiadau 2017, er mwyn i ni helpu hysbysebu a hyrwyddo!

swyddfa@dathlu.org / 07967771361 / @ShwmaeSumae

Adolygiad S4C a Darlledu mewn Ieithoedd Lleiafrifol

Grŵp Trawsbleidiol ar yr Iaith Gymraeg y Cynulliad

Ymunwch gyda ni ar gyfer cyfarfod nesaf y Grŵp.

Cadeirydd: Jeremy Miles AC

6pm, Nos Lun, 26ain Mehefin

Ystafell Gynadledda C ,Tŷ Hywel

“Adolygiad S4C a Darlledu mewn Ieithoedd Lleiafrifol”

Siaradwyr:

Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C

Xabier Landabidea Urresti, Prifysgol La Universidad de Deusto, Gwlad y Basg

Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Prifysgol Aberystwyth

Ymunwch gyda ni am drafodaeth ddifyr a chyfle i helpu llywio trafodaethau’r grŵp yn y Pumed Cynulliad.

Bydd trafodion y grŵp yn Gymraeg, gyda chyfleusterau cyfieithu ar gael.

 

Gweithredu’r Ddeddf Iaith

Heddiw, 30 Mawrth, mae Dathlu’r Gymraeg yn falch i weld fod Deddf Iaith 2011 yn cael ei weithredu. Mae’r Ddeddf yn datgan na ddylid trin yr iaith Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Mae’r Safonau newydd a ddaw i rym heddiw yn rhoi’r cyfrifoldeb ar y Llywodraeth a’r Awdurdodau Lleol i ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Dathlu’r Gymraeg yn galw ar y Llywodraeth, y Cynghorau Sirol a’r Awdurdodau Parc Cenedlaethol i weithredu yn gadarnhaol ac i gynnig darpariaeth lawn. Mae’r pwyslais wedi symud oddi wrth yr unigolyn a’r cyfrifoldeb nawr ar y cyrff statudol i ddarparu’r gwasanaeth.

Mae Safonau’r Ddeddf Iaith yn gosod rheolau ar gyflenwi gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn cynnwys cyfarfodydd personol a chyhoeddus a hyfforddiant. Disgwylir i’r cyrff roi cyhoeddusrwydd eang i’r ddarpariaeth newydd.

Dywedodd Penri Williams, Cadeirydd Dathlu’r Gymraeg, “Mae’r broses o weithredu’r Ddeddf Iaith wedi cymryd amser hir ond nawr mae’r gwaith o ddatblygu’r darpariaeth yn gallu dechrau. Byddwn yn annog pobl i ofyn am y gwasanaethau newydd fydd ar gael ac am i Gomisiynydd y Gymraeg ystyried unrhyw fethiant i weithredu. Mae’n hen bryd fod y Gymraeg yn cael statws cyfartal â’r Saesneg a  does dim esgus i beidio gweithredu’r Safonau newydd. Byddwn yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol i roi gwybod am y newidiadau a ddaw yn sgil y Ddeddf Iaith.”

 

Crynodeb o’r hawliau gan Gymdeithas yr Iaith

crynodebhawliau2016

Dywed Comisiynydd y Gymraeg

Ar 30 Mawrth eleni fe ddaeth y set cyntaf o safonau’r Gymraeg yn weithredol. Y safonau hyn sy’n dweud beth ddylai sefydliadau ei wneud yn Gymraeg.

Mae’r safonau’n creu hawliau newydd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg.

Cynghorau sir, Llywodraeth Cymru a’r parciau cenedlaethol yw’r sefydliadau cyntaf i weithredu’r safonau. Dros amser fe fyddant yn cael eu cyflwyno i sefydliadau a sectorau eraill, mewn meysydd fel iechyd, addysg ôl-16, trafnidiaeth cyhoeddus, ynni, gwasanaethau post, tai cymdeithasol, telegyfathrebu a llawer mwy.

Mae safonau’n seiliedig ar gyfraith gwlad; ac mae dyletswydd ar sefydliadau i  gydymffurfio â nhw. Dylent roi ffydd i chi y gallwch ddefnyddio’r Gymraeg wrth ddelio â sefydliadau sy’n gweithredu safonau. Os nad ydych wedi gallu derbyn gwasanaeth Cymraeg boddhaol ganddynt, cysylltwch â mi i gwyno.

I ddysgu mwy am eich hawliau ewch i’r dudalen ‘Hawliau i Ddefnyddio’r Gymraeg’ ar wefan comisiynyddygymraeg.cymru a dilyn a defnyddio #hawliau ar y rhwydweithiau cymdeithasol. Mae croeso i chi hefyd gysylltu â ni ar y ffôn neu’n ysgrifenedig (manylion islaw).