Llywodraeth Cymru

Safonau Cyntaf

Mae’r Cynulliad wedi cadarnhau y Safonau ar gyfer Awdurdodau Lleol, y Llywodraeth a Pharciau Cenedlaethol gyda cadarnhad y bydd gwaith o dan gytundeb hefyd yn cael ei gynnwys yn y Safonau.

Trafodion y Cynulliad >> Trafodion 

Strategaeth Llywodraeth Cymru

Iaith fyw: iaith byw – Bwrw mlaen 2014

Bwriad y datganiad polisi hwn yw i osod ein ffocws dros y dair blynedd nesaf wrth inni barhau i weithredu’r strategaeth. Mae’r datganiad hwn yn cymryd i ystyriaeth nifer o ddatblygiadau ers inni gyhoeddi’r strategaeth yn 2012. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol.
• Canlyniadau Cyfrifiad 2011 ar y Gymraeg a gyhoeddwyd yn raddol ers mis Rhagfyr 2012.
• Y sgwrs genedlaethol a gynhaliwyd ar y Gymraeg, Y Gynhadledd Fawr, a ymgymrwyd gan y Prif Weinidog yn ystod haf 2013 mewn ymateb i ganlyniadau’r Cyfrifiad.
• Cyhoeddi adroddiadau gan grwpiau amrywiol a sefydlwyd i gynnal adolygiadau polisi ar gymunedau Cymraeg, datblygiad economaidd a’r iaith Gymraeg, dysgu’r Gymraeg fel ail iaith, Cymraeg i oedolion a’r Eisteddfod Genedlaethol.
• Yr adroddiad allanol a gomisiynwyd yn ymchwilio i ddefnydd iaith siaradwyr Cymraeg yn eu bywydau bob dydd.
• Yr adolygiad allanol a gomisynwyd o waith y Mentrau Iaith, Cynlluniau Gweithredu Iaith a Chynllun Hybu’r Gymraeg Aman-Tawe.
Yng ngoleuni’r uchod, rydym wedi adnabod pedair thema i ganolbwyntio arnynt am y tair blynedd nesaf.
1. Yr angen i gryfhau’r cysylltiadau rhwng yr economi a’r Gymraeg.
2. Yr angen am gynllunio strategol gwell ar gyfer y Gymraeg.
3. Y defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned.
4. Yr her o newid ymddygiad ieithyddol.

Iaith fyw: iaith byw  Strategaeth y Gymraeg 2012 – 2017

Ar 1 Mawrth 2012 cyhoeddwyd y Strategaeth am y pum mlynedd nesaf >> Strategaeth

Gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru yw gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg. Mae’r strategaeth yn anelu at weld cynydd yn nifer y bobl sy’n gallu siarad yr iaith, ac sy’n ei defnyddio.

Mae’r strategaeth hefyd am weld:

 • rhagor o gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg
 • cynydd yn hyder pobl a’u rhuglder yn yr iaith
 • mwy o ymwybyddiaeth o werth y Gymraeg fel rhan o’n treftadaeth genedlaethol a hefyd fel sgìl defnyddiol mewn bywyd modern
 • sefydlogi sefyllfa’r Gymraeg o fewn ein cymunedau
 • lle amlwg i’r Gymraeg ar draws y cyfryngau digidol.

Er mwyn gwireddu hyn, mae’r strategaeth yn adnabod chwe maes strategol.

 1. Annog a chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg o fewn teuluoedd
 2. Cynyddu’r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith
 3. Cryfhau safle’r Gymraeg o fewn y gymuned
 4. Cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle
 5. Cynyddu a gwella gwasanaethau Cymraeg i ddinasyddion
 6. Cryfhau’r seilwaith ar gyfer yr iaith, gan gynnwys technoleg digidol.

Mae’r strategaeth hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru fel elfen hanfodol wrth greu siaradwyr Cymraeg y dyfodol – ar y cyd ag annog y defnydd o’r iaith o fewn teuluoedd.

Mae’r strategaeth yn rhoi pwyslais arbennig ar greu cyfleoedd i bobl ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg, boed iddyn nhw eu cael yn y cartref neu drwy’r system addysg, ym mhob agwedd ar fywyd pob dydd.

Mae hon yn strategaeth ar gyfer pum mlynedd, o 1 Ebrill 2012 i 31 Mawrth 2017, ac yn disodli Iaith Pawb a gyhoeddwyd yn 2003.

Yn 2012 cyhoeddwyd Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg >> Strategaeth Addysg


Strategaeth ar gyfer y Gymraeg 2011:  datganiad ar y camau nesaf >> Datganiad

Mae’r e-fwletinau yn rhoi crynodeb i chi o Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae nhw’n cynnwys rhagor o wybodaeth am waith Llywodraeth Cymru yn datblygu polisi a deddfwriaeth yr iaith Gymraeg. >> E-fwletinau

Iaith Fyw: Iaith Byw 2010 >> Iaith Fyw

Taflen Strategaeth 2011 >> Taflen

Dogfen Iaith Pawb 2003 > Iaith Pawb

bwrwmlaen2014

llywodraethcymrugwefan2013

Mesur y Gymraeg 2011 > Dogfen

[blog_in_blog num=8 template=”excerptblogfile” category_slug=’llywodraeth’ pagination=”off”]