Newyddion

 • Cynhadledd Deddfu Dros y Gymraeg

  Continue reading →

  04/10/2018
 • Diwrnod ShwmaeSu’mae 15 Hydref

  Diwrnod Shwmae Sumae, 15fed o Hydref, 2018

  Eleni bydd Diwrnod Shwmae Sumae yn digwydd am y pumed tro ar Hydref 15fed. Cofiwch achub ar y cyfle i ddathlu’r iaith Gymraeg, yn eich ysgol, coleg, gweithle, ysbyty, caffi, bar neu siop leol.

  Dechreuodd Diwrnod Shwmae Sumae 6 mlynedd yn ô gyda dros 100 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ac wedi eu hysbrydoli gan ymgyrchoedd tebyg i hybu ieithoedd brodorol Gwlad y Basg a Llydaw.

  Heddiw mae’r achlysur wedi ei gofleidio gan bobl ymhob rhan o Gymru, yn ddysgwyr, y di-gymraeg a siaradwyr Cymraeg. Erbyn hyn mae cannoedd o ddigwyddiadau ac achlysuron yn cael eu cynnal o Fôn i Fynwy ar Hydref 15fed neu yn ystod yr wythnos honno. Mae nifer o sefydliadau ac ysgolion yn cynnal digwyddiadau o gwmpas y Diwrnod er mwyn hyrwyddo’r iaith, annog eraill i’w defnyddio ac fel ffordd o bontio rhwng cymunedau Cymraeg a di-gymraeg.

  Mae mudiadau sy’n aelodau o Ddathlu’r Gymraeg yn annog pawb i gymryd rhan yn y dathliadau eleni, ac os ydych chi angen cyngor ar beth i’w wneud cysylltwch gydag un o’r isod, maent yn siŵr o’ch rhoi ar ben y ffordd:

  CAER, Cronfa Glyndŵr, Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru, CYDAG, Cyfeillion y Ddaear, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cymdeithas Alawon Gwerin, Cymdeithas Bob Owen, Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Cymdeithas y Cymod, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr, Mentrau Iaith Cymru, Mudiad Meithrin, RhAG, UAC, UCAC, UMCA, UMCB, Urdd Gobaith Cymru

  Cewch fanylion a syniadau ar www.shwmae.org

  Dilynwch ni ar Twitter @shwmaesumae ac ar Facebook: Diwrnod Shwmae Sumae

   

  Continue reading →

  27/09/2018
 • Cynhadledd Dyfodol Darlledu Cymraeg

  Gyda chylch gorchwyl S4C a’i fformiwla ariannu yn cael ei adolygu ar gyfer y cyfnod wedi 2017 a’r disgwyliad i’r Llywodraeth gyhoeddi cynnig ynghylch hyn yn y flwyddyn newydd mae maes darlledu yn bwnc trafod amserol a pherthnasol. Mae’r adolygiad yn cynnig cyfle i alw am ddiogelu a chynyddu cyllid S4C ond hefyd i annog meddwl mwy creadigol o ran datblygu defnydd a phresenoldeb y Gymraeg yn y cyfryngau ac ar lwyfannau digidol yn ehangach.

  9 Tachwedd 2017

  Continue reading →

  26/10/2017
 • Ehangu Addysg Cyfrwng Cymraeg

  Ceir gwahoddiad isod i gyfarfod nesaf Grŵp Trawsbleidiol y Gymraeg

  Ehangu Addysg Cyfrwng Cymraeg


  Trafodaeth gydag Aled Roberts, Cadeirydd, Bwrdd Ymgynghori Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg

  6.30y.h. Nos Fercher, 10fed Hydref


  Ystafell Cynadledda A, Tŷ Hywel, Y Cynulliad Cenedlaethol

  Cyfarfod Grŵp Trawsbleidiol y Gymraeg
  Noddir gan Dr Dai Lloyd AC
  RSVP – Marcia.spooner@cynulliad.cymru

   

   

  Continue reading →

  02/10/2018
 • Cynhadledd Dyfodol Darlledu Cymraeg

  Bydd Dathlu’r Gymraeg yn cynnal cynhadledd ar ddydd Iau, 9 Tachwedd yn Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd i drafod Dyfodol Darlledu Cymraeg.

  Un o nodau’r diwrnod fydd gwneud cyfraniad uniongyrchol at yr adolygiad annibynnol o S4C a gynhelir gan Lywodraeth San Steffan, ac ysgogi unigolion a mudiadau i gyfrannu’n ffurfiol at y broses.

  A caiff y rhwyd ei daflu dipyn yn ehangach gan gynnwys siaradwyr a thrafodaethau nid yn unig ar S4C ond ar ddarlledwyr eraill, gan gynnwys y BBC, a dulliau eraill o ddarlledu, gan gynnwys ar lefel gymunedol.

  Meddai’r Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Cadeirydd y Gynhadledd: “Mae’r gynhadledd hon yn gyfle pwysig i drafod darlledu yn yr iaith Gymraeg yn ei holl ffurfiau cyfoes a hynny ar gyfnod heriol i’r diwydiannau creadigol. Trwy ddod a phrif gynrychiolwyr y sector a mudiadau’r iaith Gymraeg at ei gilydd, y nod yw rhannu syniadau cyffrous a datblygu strategaethau uchelgeisiol at y dyfodol.”

  Dywedodd Rebecca Williams, Cadeirydd Dathlu’r Gymraeg “Mae Dathlu’r Gymraeg yn edrych ymlaen at ddiwrnod o drafodaethau amrywiol a heriol ar ddyfodol darlledu Cymraeg. Bydd siaradwyr o statws uchel yn y diwydiannau creadigol a lleisiau llawr gwlad yn rhannu syniadau ac yn cyd-drafod ar y pwnc hwn sy’n agos at ein calonnau, a hynny ar adeg hynod ddylanwadol.”

  DIWEDD

  Nodiadau

  Dyddiad: Dydd Iau, 9fed o Dachwedd 2017, 10:00yb-16:00yh

  Lleoliad: Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd

  Siaradwyr a phanelwyr:

  Yn cadeirio: yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Prifysgol Aberystwyth

  Dafydd Elis-Thomas AC, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

  Euryn Ogwen Williams, Cadeirydd Adolygiad S4C

  Owen Evans, Prif Weithredwr S4C

  Betsan Powys, BBC Radio Cymru

  Ron Jones, Cadeirydd Gweithredol Grŵp Tinopolis

  Huw Marshall, @YrAwrGymraeg;

  Iola Jones, Cyfarwyddwr Marchnata Mudiad Meithrin

  Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Arlein S4C

  Cai Morgan, Hansh!

  Iestyn Garlick, TAC

  Daniel Glyn, awdur a chomedïwr

  Siân Morgan Lloyd, Prifysgol Caerdydd

  Non Vaughan Williams, Prifysgol Abertawe

  Dr Helen Davies, Prifysgol De Cymru

  a phanel o fyfyrwyr o JOMEC Cymru yn cynnwys: Liam Ketcher, Aled Huw Russell, Lleu Bleddyn, Llion Carbis ac Elen Davies

  Continue reading →

  08/11/2017
 • Pencampwyr Pumed Pen-blwydd ShwmaeSumae

  5 pencampwr, 5ed pen-blwydd , a llai ‘na 5 wythnos i fynd!

  Beth fyddwch chi’n neud i ddathlu?

  Continue reading →

  04/10/2017