Newyddion

 • Pencampwyr Pumed Pen-blwydd ShwmaeSumae

  5 pencampwr, 5ed pen-blwydd , a llai ‘na 5 wythnos i fynd!

  Beth fyddwch chi’n neud i ddathlu?

  04/10/2017
 • Shwmae Su’mae 2017

  Diwrnod Shwmae Su’mae, 15fed o Hydref, 2017

  Cyfle i gael hwyl a rhannu’r iaith – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith, yn yr ysgol, ar y maes chwarae a gyda’ch ffrindiau.

  Cofiwch rhoi gwybod i ni am ddigwyddiadau 2017, er mwyn i ni helpu hysbysebu a hyrwyddo!

  swyddfa@dathlu.org / 07967771361 / @ShwmaeSumae

  01/09/2017
 • Gweithredu’r Ddeddf Iaith

  Heddiw, 30 Mawrth, mae Dathlu’r Gymraeg yn falch i weld fod Deddf Iaith 2011 yn cael ei weithredu. Mae’r Ddeddf yn datgan na ddylid trin yr iaith Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Mae’r Safonau newydd a ddaw i rym heddiw yn rhoi’r cyfrifoldeb ar y Llywodraeth a’r Awdurdodau Lleol i ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

  Mae Dathlu’r Gymraeg yn galw ar y Llywodraeth, y Cynghorau Sirol a’r Awdurdodau Parc Cenedlaethol i weithredu yn gadarnhaol ac i gynnig darpariaeth lawn. Mae’r pwyslais wedi symud oddi wrth yr unigolyn a’r cyfrifoldeb nawr ar y cyrff statudol i ddarparu’r gwasanaeth.

  Mae Safonau’r Ddeddf Iaith yn gosod rheolau ar gyflenwi gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn cynnwys cyfarfodydd personol a chyhoeddus a hyfforddiant. Disgwylir i’r cyrff roi cyhoeddusrwydd eang i’r ddarpariaeth newydd.

  Dywedodd Penri Williams, Cadeirydd Dathlu’r Gymraeg, “Mae’r broses o weithredu’r Ddeddf Iaith wedi cymryd amser hir ond nawr mae’r gwaith o ddatblygu’r darpariaeth yn gallu dechrau. Byddwn yn annog pobl i ofyn am y gwasanaethau newydd fydd ar gael ac am i Gomisiynydd y Gymraeg ystyried unrhyw fethiant i weithredu. Mae’n hen bryd fod y Gymraeg yn cael statws cyfartal â’r Saesneg a  does dim esgus i beidio gweithredu’r Safonau newydd. Byddwn yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol i roi gwybod am y newidiadau a ddaw yn sgil y Ddeddf Iaith.”

   

  Crynodeb o’r hawliau gan Gymdeithas yr Iaith

  crynodebhawliau2016

  Dywed Comisiynydd y Gymraeg

  Ar 30 Mawrth eleni fe ddaeth y set cyntaf o safonau’r Gymraeg yn weithredol. Y safonau hyn sy’n dweud beth ddylai sefydliadau ei wneud yn Gymraeg.

  Mae’r safonau’n creu hawliau newydd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg.

  Cynghorau sir, Llywodraeth Cymru a’r parciau cenedlaethol yw’r sefydliadau cyntaf i weithredu’r safonau. Dros amser fe fyddant yn cael eu cyflwyno i sefydliadau a sectorau eraill, mewn meysydd fel iechyd, addysg ôl-16, trafnidiaeth cyhoeddus, ynni, gwasanaethau post, tai cymdeithasol, telegyfathrebu a llawer mwy.

  Mae safonau’n seiliedig ar gyfraith gwlad; ac mae dyletswydd ar sefydliadau i  gydymffurfio â nhw. Dylent roi ffydd i chi y gallwch ddefnyddio’r Gymraeg wrth ddelio â sefydliadau sy’n gweithredu safonau. Os nad ydych wedi gallu derbyn gwasanaeth Cymraeg boddhaol ganddynt, cysylltwch â mi i gwyno.

  I ddysgu mwy am eich hawliau ewch i’r dudalen ‘Hawliau i Ddefnyddio’r Gymraeg’ ar wefan comisiynyddygymraeg.cymru a dilyn a defnyddio #hawliau ar y rhwydweithiau cymdeithasol. Mae croeso i chi hefyd gysylltu â ni ar y ffôn neu’n ysgrifenedig (manylion islaw).

   

  30/03/2016
 • Diwrnod Shwmae Sumae, 15fed o Hydref, 2017

  Mae Shwmae Sumae yn digwydd am y pumed tro ar Hydref 15fed. Cofiwch achub ar y cyfle i ddathlu’r iaith Gymraeg, yn eich ysgol, coleg, gweithle, ysbyty, caffi, bar neu siop leol.

  Dechreuodd Diwrnod Shwmae Sumae 5 mlynedd yn ô gyda dros 100 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ac wedi eu hysbrydoli gan ymgyrchoedd tebyg i hybu ieithoedd brodorol Gwlad y Basg a Llydaw.

  Heddiw mae’r achlysur wedi ei gofleidio gan bobl ymhob rhan o Gymru, yn ddysgwyr, y di-gymraeg a siaradwyr Cymraeg. Erbyn hyn mae cannoedd o ddigwyddiadau ac achlysuron yn cael eu cynnal o Fôn i Fynwy ar Hydref 15fed neu yn ystod yr wythnos honno. Mae nifer o sefydliadau ac ysgolion yn cynnal digwyddiadau o gwmpas y Diwrnod er mwyn hyrwyddo’r iaith, annog eraill i’w defnyddio ac fel ffordd o bontio rhwng cymunedau Cymraeg a di-gymraeg.

  Mae mudiadau sy’n aelodau o Ddathlu’r Gymraeg yn annog pawb i gymryd rhan yn y dathliadau eleni, ac os ydych chi angen cyngor ar beth i’w wneud cysylltwch gydag un o’r isod, maent yn siŵr o’ch rhoi ar ben y ffordd:

  CAER, Cronfa Glyndŵr, Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru, CYDAG, Cyfeillion y Ddaear, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cymdeithas Alawon Gwerin, Cymdeithas Bob Owen, Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Cymdeithas y Cymod, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr, Mentrau Iaith Cymru, Mudiad Meithrin, RhAG, UAC, UCAC, UMCA, UMCB, Urdd Gobaith Cymru

  Cewch fanylion a syniadau ar www.shwmae.org

  Dilynwch ni ar Twitter @shwmaesumae ac ar Facebook: Diwrnod Shwmae Sumae

  11/09/2017
 • Adolygiad S4C a Darlledu mewn Ieithoedd Lleiafrifol

  Grŵp Trawsbleidiol ar yr Iaith Gymraeg y Cynulliad

  Ymunwch gyda ni ar gyfer cyfarfod nesaf y Grŵp.

  Cadeirydd: Jeremy Miles AC

  6pm, Nos Lun, 26ain Mehefin

  Ystafell Gynadledda C ,Tŷ Hywel

  “Adolygiad S4C a Darlledu mewn Ieithoedd Lleiafrifol”

  Siaradwyr:

  Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C

  Xabier Landabidea Urresti, Prifysgol La Universidad de Deusto, Gwlad y Basg

  Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Prifysgol Aberystwyth

  Ymunwch gyda ni am drafodaeth ddifyr a chyfle i helpu llywio trafodaethau’r grŵp yn y Pumed Cynulliad.

  Bydd trafodion y grŵp yn Gymraeg, gyda chyfleusterau cyfieithu ar gael.

   

  09/06/2017
 • Hystings Y Gymraeg

  2016 Hystings

  Y GYMRAEG 2016 – 2021

  HYSTINGS CENEDLAETHOL

  HAWL I HOLI YMGEISWYR

  Y CYNULLIAD

  7.30yh NOS LUN, 29 CHWEFROR 2016

  YR HEN LYFRGELL, YR AIS, CAERDYDD

  Cadeirydd: Owain Phillips

  Alun Davies     – Llafur

  Suzy Davies     – Ceidwadwyr

  Aled Roberts    – Democratiaid Rhyddfrydol

  Glyn Wise               – Plaid Cymru

   

  Trefnir y noson gan Dathlu’r Gymraeg.

  Gwahoddir cwestiynau ymlaen llaw.

  Am fwy o wybodaeth cysylltwch a

  gwybodaeth@dathlu.cymru neu 07912175403

   

  www.dathlu.cymru

  15/02/2016