Newyddion

 • Hysbyseb – Swyddog Ymgyrchoedd

  Dathlu’r Gymraeg

  dathlurgymraegb.jpg

  Gwaith Achlysurol tua 20 diwrnod y flwyddyn

  Cyflog: £100 y dydd – telerau llawrydd

  Lleoliad: Gweithio o gartref

  Mae Dathlu’r Gymraeg yn gweithredu ar ran dros 20 o fudiadau yng Nghymru er mwyn pwyso ar y Llywodraeth a chyrff eraill i sicrhau bod pawb yng Nghymru yn cael defnyddio’r Gymraeg ym mhob rhan o’u bywydau.

  Cyllidir y swydd hon gan gyfraniadau’r mudiadau. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefannau www.dathlu.cymru a www.shwmae.cymru

  Rydym yn edrych am berson i roi cymorth wrth drefnu cynadleddau ac ymgyrchoedd, datganiadau i’r wasg a gwaith gweinyddol – gan gynnwys hyrwyddo Diwrnod Shwmae Su’mae.

  Bydd y person delfrydol yn hunan ddisgybledig, brwdfrydig, trefnus, yn medru cyfathrebu’n dda, gyda’r gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm.

  Mae’r gallu i weithio yn y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig i safon uchel – yn hanfodol.

  Danfonwch CV a llythyr yn disgrifio unrhyw brofiad sydd gennych o drefnu digwyddiadau a chyhoeddusrwydd i – swyddfa@dathlu.cymru

  Dyddiad cau:  22/07/2016

  Am ragor o fanylion a Disgrifiad Gwaith cysylltwch â: swyddfa@dathlu.cymru

   

  DISGRIFIAD GWAITH

  TEITL: Swyddog Ymgyrchoedd

  ORIAU: Gwaith achlysurol tua 20 diwrnod y flwyddyn

  HYD Y CONTRACT: hyd at Gorffennaf 2017 yn y lle cyntaf

  CYFLOG: £100 y dydd – gwaith llawrydd

   

  LLEOLIAD: Gweithio o gartref

   

  YN ATEBOL I: Cadeirydd, Ysgrifennydd a Phwyllgor Dathlu’r Gymraeg

  RHYBUDD TERFYNU’R SWYDD:  1 mis

  GWYBODAETH GEFNDIROL:

  Mae Dathlu’r Gymraeg yn gweithredu ar ran dros 20 o fudiadau yng Nghymru er mwyn pwyso ar y Llywodraeth a chyrff eraill i sicrhau bod pawb yng Nghymru yn cael defnyddio’r Gymraeg ym mhob rhan o’u bywydau. Cyllidir y gwaith gan gyfraniadau’r mudiadau. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefannau www.dathlu.cymru a www.shwmae.cymru

  DISGRIFIAD:

  Rydym am gael Swyddog Ymgyrchoedd i’n cynorthwyo wrth drefnu cynadleddau ac ymgyrchoedd y mudiad, gan gynnwys Diwrnod Shwmae Su’mae, ac i gefnogi’r Cadeirydd ac Ysgrifennydd.

   

  DISGRIFIAD PERSON

  Mi fydd y person delfrydol:

  • yn frwdfrydig
  • yn drefnus
  • yn medru cyfathrebu’n dda
  • yn meddu ar sgiliau llafar ac ysgrifenedig da iawn yn y Gymraeg
  • yn gallu gweithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm

   

  DYLETSWYDDAU:

  Oherwydd natur y gwaith bydd dyletswyddau a thasgau’r Swyddog Ymgyrchoedd yn amrywio dros amser yn ôl yr angen. Nodir isod rhai tasgau posib:

  • Cynorthwyo wrth gynllunio a chynnal cynadleddau
  • Trefnu ymgyrchoedd penodol i hybu defnydd o’r Gymraeg
  • Cyfrannu syniadau at weithgareddau ac ymgyrchoedd Dathlu’r Gymraeg
  • Hyrwyddo Diwrnod Shwmae Su’mae
  • Cynorthwyo wrth baratoi datganiadau i’r wasg
  • Cyfathrebu a rhannu gwybodaeth berthnasol gydag aelodau’r mudiad
  • Helpu i farchnata a hyrwyddo amcanion Dathlu’r Gymraeg
  • Gwaith gweinyddol cyffredinol i helpu cyrraedd nodau ac amcanion Dathlu’r Gymraeg

   

   

   

   

   

  15/07/2016
 • Hystings Y Gymraeg

  2016 Hystings

  Y GYMRAEG 2016 – 2021

  HYSTINGS CENEDLAETHOL

  HAWL I HOLI YMGEISWYR

  Y CYNULLIAD

  7.30yh NOS LUN, 29 CHWEFROR 2016

  YR HEN LYFRGELL, YR AIS, CAERDYDD

  Cadeirydd: Owain Phillips

  Alun Davies     – Llafur

  Suzy Davies     – Ceidwadwyr

  Aled Roberts    – Democratiaid Rhyddfrydol

  Glyn Wise               – Plaid Cymru

   

  Trefnir y noson gan Dathlu’r Gymraeg.

  Gwahoddir cwestiynau ymlaen llaw.

  Am fwy o wybodaeth cysylltwch a

  gwybodaeth@dathlu.cymru neu 07912175403

   

  www.dathlu.cymru

  15/02/2016
 • Y Scarlets ac eraill yn Gweidddi Shwmae Sumae

  Logo Scarlets

  Ar ddydd Iau, Hydref 15ed cynhelir y trydydd Diwrnod Shwmae Sumae ac unwaith eto bydd nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal ar draws y wlad I annog pobl I gyfarch pawb gyda “Shwmae” neu “Su’mae”.

  Nôd yr ymgyrch yw:
  gwneud y Gymraeg yn llawer mwy amlwg a chyhoeddus,
  dangos bod yr iaith yn perthyn i bawb yng Nghymru, beth bynnag yw eu hyfedredd
  ac o ganlyniad annog a sicrhau defnydd o’r Gymraeg drwy’r flwyddyn.

  Bu’r ymgyrch yn lwcus iawn i dderbyn cefnogaeth unigolion a sefydliad deinamig tu hwnt eleni. Pencampwyr 2015 yw’r diddanwr y Welsh Whisperer, Gareth Wyn Jones y ffermwr a’r darlledwr o Lanfairfechan, criw Canolfan Soar Merthyr Tudful sydd wedi gwneud cyfraniad enfawr i’r ardal ac Angharad Williams sy’n rhedeg siopau Lan Llofft yn Llambed a Machynlleth.Gareth WJ

  Meddai Gareth Wyn Jones:
  “mae’n gret I fod yn rhan o ymgyrch Sumae sy’n annog pobl i siarad Cymraeg, peidwch a bod yn swil rhowch gynnig. Rwyf yn gwneud fy ngorau i hyrwyddo y Gymraeg a fel ffermwr mae’r iaith yn rhan allweddol o’n diwylliant a’n diwydiant cefn gwlad. Mae’n bwysig ei defnyddio bob dydd. Os na wnewn ni pwy fydd?”

  Welsh WhispMeddai y Welsh Whisperer, sy’n droellwr recordiau ar Môn FM:
  “Rwy’n falch iawn I fod yn rhan o’r ymgyrch i hybu’r iaith ac agor drysau i pobol di-Gymraeg a’u croesawu yn gynnes i ddysgu’r iaith. Mae’n braf bod yn rhan o’r un ymgyrch â ffarmwr enwocaf Cymru (na, nid Dai Llanilar ond) Gareth Wyn Jones o Lanfairfechan! Mae’r ddau ohonom yn gwisgo cap stabal yn rheolaidd, yn angerddol dros yr iaith, cymunedau Cymru a chwrw Cymreig wrth gwrs.”

  AngharadDywedodd y wraig fusnes Angharad Williams:
  “ Rwy’n browd iawn I helpu hybu y diwrnod a lledaenu’r neges I ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg. Mae defnyddio y Gymraeg mewn siop gymuedol fel Lan Llofft a Duet yn angenrheidiol mewn ardal fel Llanbed. Yn naturiol rydym eisiau croesawu cwsmeriaid yn y Gymraeg ac mae’n gam naturiol i ddefnyddio yr iaith ar ein cyfryngau cymdeithasol. O ganlyniad rydym wedi cael mwy o gefnogaeth gan ein cwsmeriaid am eu bod nhw eisiau cefnogi busnesau lleol Cymraeg. “

  Bydd Clwb Rygbi y Scarlets yn cefnogi y diwrnod hefyd drwy gynnal nifer o ddigwyddiadau ar y nos Wener ganlynol, cyn y gêm bwysig rhwng y Scarlets a Leinster ar Hydref 16eg. Gyda chydweithrediad Menter Gwendraeth Elli, mentrau lleol eraill a’r Lle (canolfan iaith newydd Llanelli) bydd amrywiaeth o adloniant yn cael ei ddarparu ar gyfer y teulu cyfan rhwng 5 a 7 o’r gloch. Felly gwnewch nodyn ohonno yn eich dyddiaduron.

  Yn Sir Benfro mae criw Shwmae yn trefnu yr ail seremoni wobrwyo ar ðl llwyddiant y seremoni llynedd. Nid yw Diwrnod Shwmae Sumae yn derbyn unryw nawdd na arian grant I hybu’r ymgyrch, mae’i gyd yn nwylo unigolion brwdfrydig, fel plant Ysgol Archesgob Mcgrath, Peynbont-ar-Ogwr sydd bellach wedi cymryd y cyfrifoldeb am drefnu y digwyddiad eu hunain. Mae Dathlu’r Gymraeg yn gobeithio y bydd cymunedau ledled Cymru yn perchnogi’r diwrnod unwaith eto. Rhowch gynnig arni!

  02/10/2015
 • Gweithredu’r Ddeddf Iaith

  Heddiw, 30 Mawrth, mae Dathlu’r Gymraeg yn falch i weld fod Deddf Iaith 2011 yn cael ei weithredu. Mae’r Ddeddf yn datgan na ddylid trin yr iaith Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Mae’r Safonau newydd a ddaw i rym heddiw yn rhoi’r cyfrifoldeb ar y Llywodraeth a’r Awdurdodau Lleol i ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

  Mae Dathlu’r Gymraeg yn galw ar y Llywodraeth, y Cynghorau Sirol a’r Awdurdodau Parc Cenedlaethol i weithredu yn gadarnhaol ac i gynnig darpariaeth lawn. Mae’r pwyslais wedi symud oddi wrth yr unigolyn a’r cyfrifoldeb nawr ar y cyrff statudol i ddarparu’r gwasanaeth.

  Mae Safonau’r Ddeddf Iaith yn gosod rheolau ar gyflenwi gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn cynnwys cyfarfodydd personol a chyhoeddus a hyfforddiant. Disgwylir i’r cyrff roi cyhoeddusrwydd eang i’r ddarpariaeth newydd.

  Dywedodd Penri Williams, Cadeirydd Dathlu’r Gymraeg, “Mae’r broses o weithredu’r Ddeddf Iaith wedi cymryd amser hir ond nawr mae’r gwaith o ddatblygu’r darpariaeth yn gallu dechrau. Byddwn yn annog pobl i ofyn am y gwasanaethau newydd fydd ar gael ac am i Gomisiynydd y Gymraeg ystyried unrhyw fethiant i weithredu. Mae’n hen bryd fod y Gymraeg yn cael statws cyfartal â’r Saesneg a  does dim esgus i beidio gweithredu’r Safonau newydd. Byddwn yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol i roi gwybod am y newidiadau a ddaw yn sgil y Ddeddf Iaith.”

   

  Crynodeb o’r hawliau gan Gymdeithas yr Iaith

  crynodebhawliau2016

  Dywed Comisiynydd y Gymraeg

  Ar 30 Mawrth eleni fe ddaeth y set cyntaf o safonau’r Gymraeg yn weithredol. Y safonau hyn sy’n dweud beth ddylai sefydliadau ei wneud yn Gymraeg.

  Mae’r safonau’n creu hawliau newydd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg.

  Cynghorau sir, Llywodraeth Cymru a’r parciau cenedlaethol yw’r sefydliadau cyntaf i weithredu’r safonau. Dros amser fe fyddant yn cael eu cyflwyno i sefydliadau a sectorau eraill, mewn meysydd fel iechyd, addysg ôl-16, trafnidiaeth cyhoeddus, ynni, gwasanaethau post, tai cymdeithasol, telegyfathrebu a llawer mwy.

  Mae safonau’n seiliedig ar gyfraith gwlad; ac mae dyletswydd ar sefydliadau i  gydymffurfio â nhw. Dylent roi ffydd i chi y gallwch ddefnyddio’r Gymraeg wrth ddelio â sefydliadau sy’n gweithredu safonau. Os nad ydych wedi gallu derbyn gwasanaeth Cymraeg boddhaol ganddynt, cysylltwch â mi i gwyno.

  I ddysgu mwy am eich hawliau ewch i’r dudalen ‘Hawliau i Ddefnyddio’r Gymraeg’ ar wefan comisiynyddygymraeg.cymru a dilyn a defnyddio #hawliau ar y rhwydweithiau cymdeithasol. Mae croeso i chi hefyd gysylltu â ni ar y ffôn neu’n ysgrifenedig (manylion islaw).

   

  30/03/2016
 • Toriadau yng Nghyllideb yr Iaith Gymraeg

  Mae Dathlu’r Gymraeg yn galw ar y Llywodraeth i ail-ystyried y toriadau a fwriedir i gyllideb Yr Iaith Gymraeg. Mae’r gyllideb drafft yn dangos cwymp sylweddol yn yr arian ar gyfer gwaith y Llywodraeth yn hybu’r Gymraeg yn y Gymuned ac ar gyfer Comisiynydd y Gymraeg. Mae’n fwriad i gwtogi’r gyllideb o £8.6m i £6.9m.  Mae hyn yn doriad arfaethedig o 19% i’r gyllideb ar gyfer prosiectau i hyrwyddo’r Gymraeg. I leihau’r effaith mae’r Llywodraeth yn ystyried neilltuo £1.2m  o gyllidebau eraill ond nid yw hyn yn eglur ac ni fydd yn ddigon i gynnal y gwaith presennol.     

  Mae Dathlu’r Gymraeg, grŵp ymbarél o fudiadau iaith, wedi dweud bod y toriadau i’r gyllideb drafft yn cryfhau’r achos dros fabwysiadu targed hir dymor ar gyfer buddsoddi yn y Gymraeg.   Mae maniffesto Dathlu’r Gymraeg ar gyfer etholiadau’r Cynulliad yn gofyn i’r pleidiau gynllunio buddsoddi 1% o gyllideb Cymru mewn mentrau i hybu’r Gymraeg, yr un canran â Gwlad y Basg lle bu twf cyson yn nifer y siaradwyr Basgeg dros y degawdau diwethaf.   

  Meddai Penri Williams, Cadeirydd Dathlu’r Gymraeg, sy’n cynrychioli dros ugain o fudiadau iaith:  

  “Mae’r toriadau hyn yn tanlinellu’r angen i Lywodraeth nesaf Cymru osod allan targed o ran canran o’r gyllideb a fuddsoddir yn y Gymraeg. Mae targed o 1% yn dilyn yr arfer gorau rhyngwladol ac yn dangos ymrwymiad clir iddi. Fel iaith leiafrifol, mae angen sicrwydd a sefydlogrwydd dros gyfnod eithaf hir er mwyn cynllunio a gallu cael canlyniadau. Rydyn ni wedi gweld cynseiliau mewn meysydd eraill ar lefel Brydeinig, megis datblygu rhyngwladol, a sut mae targed o’r fath yn gallu cynnig sefydlogrwydd hir dymor. Er enghraifft, mae’n anodd gweld sut allai Comisiynydd y Gymraeg weithredu’n annibynnol yn effeithiol os yw’r toriadau yn parhau.   

  “Wrth reswm, mae cryn bryder o ran gallu’r Llywodraeth i gyflawni eu hamcanion o ran y Gymraeg, os oes toriadau o’r fath yn digwydd. Yn wir, mae’n anodd gweld sut mae’r gyllideb yn bodloni ymrwymiad y Llywodraeth i sicrhau ffyniant y Gymraeg.” 

  Mae Dathlu’r Gymraeg yn galw ar y Prif Weinidog, Carwyn Jones, i sicrhau fod modd i gadw’r gwariant ar y Gymraeg ar ei lefel presennol ac edrych ar ffyrdd o ehangu’r darpariaeth yn y dyfodol.

  Cyllideb Drafft 2016

   

  18/12/2015
 • Shwmae Sumae 2015

  2015 ShwmaeShwmae a Sumae! Mae’n fis Medi unwaith eto a dyma ni yn dechrau paratoi ar gyfer Diwrnod Shwmae Sumae 2015. Ry’ ni wedi cyrraedd yr entrychion gyda llaw – Dyddiadur y Lolfa 2016 – Hwre!

  Roedd Diwrnod Shwmae Sumae 2014 yn llwyddiant ysgubol, gyda dathliadau yn digwydd ledled Cymru a thu hwnt – ym Mhwllheli, Casnewydd, Merthyr, Llambed, Vienna, Y Wladfa, Bangor, Amlwch, Derby, Fflint a sir Benfro. Pawb yn gweithio yn galed i godi proffeil yr iaith, ond yn bwysicach oll ei defnyddio a’i hyrwyddo ac annog eraill i wneud hefyd drwy gydol y flwyddyn.

  Erbyn hyn mae gan Diwrnod Shwmae Sumae momentwm ei hun ac mae’n lledaenu ar hyd y wlad drwy gweithgareddau amrywiaeth o gyrff, ysgolion, unigolion a chymdeithasau, fel ton Mexican mewn gêm bêldroed. Mae’n anodd iawn cadw cyfrif ar bobpeth sy’n digwydd ond o gadw llygad ar yr adborth ar ein tudalen Facebook a chyfrif Twitter rwy’n sicr bod na dros 500 o ddigwyddiadau wedi eu cynnal yn 2014. Felly gobeitho bod hyd yn oed fwy o bethau ar y gweill eleni.

  Fel y gwyddoch mae llwyddiant a pharhâd Diwrnod Shwmae Sumae yn eich dwylo chi, felly rhowch wybod inni am eich digwyddiad drwy gysylltu a’n tudalen Facebook a’n dilyn ni ar @ShwmaeSumae. Mae nifer o awgrymiadau a syniadau ar y dudalen facebook i’ch hysbrydoli gobeithio a rhestr o beth ddigwyddodd yn 2014 ar Facebook

  Cofiwch gysylltu gyda mi os ydych chi am drafod unrywbeth
  Pob hwyl am y tro

  Gaynor

  gaynorjones@dathlu.org

  2015 Llun2

  03/09/2015