Archifau Categori: Digwyddiadau

Diwrnod Shwmae Su’mae yn agosau

Gyda llai na phythefnos at Ddiwrnod Shwmae Su’mae, mae cyffro mawr yma. Cynnwrf yn adeiladu ar gyfryngau cymdeithasol hefyd, cofiwch rannu/ail-drydar neu ddefnyddio’r hashnod #ShwmaeSumae.

Mae llwyth o adnoddau ar wefan www.shwmae.cymru er mwyn hwyluso gweithgareddau, atodaf ambell enghraifft, gan gynnwys y gwaith celf arbennig gan un o bencampwyr eleni, Swci Delic.

Mae’r rhestr o weithgareddau yn prysur lenwi – oes cynlluniau gyda chi i rannu?

shwmae-swci2016Mae ychydig o sticeri a chardiau post ar gael os oes diddordeb, rhaid bod yn gyflym, galw mawr amdanynt. Mae modd rhannu’r gwaith celf os diddordeb mewn argraffu mwy.

Diwrnod Shwmae Su’mae?

Shwmae Su’mae?

Gyda Diwrnod Shwmae Su’mae  yn prysur agosáu, rydym ni  yn awyddus i sicrhau mai Diwrnod Shwmae Su’mae 2016 yw’r gorau eto. Mae llwyddiant yn ddibynnol ar ymroddiad unigolion a sefydliadau ledled Cymru, a hoffwn eich gwahodd i gynnal gweithgaredd a dathlu’r achlysur gyda ni ar 15 Hydref.2016taflen-shwmae

Mae Diwrnod Shwmae Su’mae 2016 ar ddydd Sadwrn am y tro cyntaf eleni. Cyflwyna hyn gyfle i blethu’r dathliadau gyda gweithgareddau hamdden,  ar y cae chwarae neu ar y stryd fawr. Annogir gweithleoedd neu sefydliadau addysg i ddathlu ar y dydd Gwener, fel nad ydynt yn colli cyfle gwerthfawr i fod yn rhan o’r hwyl.

Yn unol ag ethos Diwrnod Shwmae Su’mae, croesawir unrhyw fath o weithgaredd. Boed yn grŵp bach yn dod at ei gilydd, neu rhywbeth torfol, anferthol. Y peth pwysig yw nodi’r achlysur mewn ffordd sy’n meddwl rhywbeth i chi, rhywbeth sy’n hwyl ac yn gynhwysol.

Eisiau cymryd rhan? Ddim yn siwr sut i fynd o’i hamgylch. Heb benderfynu sut i nodi’r achlysur eto? Dyma esiamplau o weithgareddau sydd ar waith er mwyn eich ysbrydoli;

  • Bore coffi / Sesiwn coffi a chlonc
  • Fflachdorf
  • Gweithdai
  • Rhedeg busnes? Beth am gynnig gostyngiad i gwsmeriaid sy’n dechrau sgwrs gyda Shwmae neu Su’mae?

Am syniad o be sy ‘mlaen ledled y wlad, ewch i wefan www.shwmae.cymru neu dilyn cyfrif Trydar @ShwmaeSumae. Defnyddiwch yr hashnod #ShwmaeSumae wrth hyrwyddo eich digwyddiad.

Mudiad ambarél Dathlu’r Gymraeg sy’n ysgogi’r gweithgaredd, ond mae’r diwrnod yn eiddo i bawb. Mae’r mudiad yn awyddus i glywed am weithgareddau sydd i’w cynnal ar draws y wlad ac i godi ymwybyddiaeth ar lefel genedlaethol. Bydd Swyddog Ymgyrchoedd Dathlu’r Gymraeg, Elin Lenny, yn cadw cofnod o’r holl ddigwyddiadau. Mae modd cysylltu ag Elin trwy’r e-bost shwmaeelin@gmail.com.

Mae adnoddau digidol i hwyluso’r broses o hyrwyddo eich digwyddiad ar gael o’r wefan.

 

Rhowch gynnig arni!

Paul Bilbao o fudiad Basgeg Kontseilua ym Merthyr

paul

 

Bydd arbenigwyr iaith a gwleidyddion yn ymgynnull i drafod cyllideb tecach i’r Gymraeg mewn cynhadledd a drefnir gan Fudiadau Dathlu’r Gymraeg yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful, ar yr 21ain Fai.

Ymhlith y siaradwyr bydd Kirsty Williams arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru ac Andrew RT Daves arweinydd y Ceidwadwyr. Yn dilyn sesiynau’r gwleidyddion bydd cyflwyniadau gan Paul Bilbao o Wlad y Basg, y Cynghorydd Cefin Campbell a fu’n arwain tasglu yn edrych ar sefyllfa y Gymraeg yn Sir Gâr, Siân Lewis o Fenter Iaith Caerdydd, Dai Bryer o’r Urdd a Rhian Huws Williams, Prif Weithredwr Gyngor Gofal Cymru. Bydd gweithgareddau’r dydd yn cael eu llywio gan y darlledwr profiadol Vaughan Roderick.

Meddai Penri Williams o Fudiadau Dathlu’r Gymraeg:

Lluniwyd papur trafod gennym yn adnabod nifer o feysydd lle gellid targedu buddsoddiad ychwanegol . Rydym yn disgwyl ymlaen yn eiddgar i glywed beth fydd gan Paul Bilbao i ddweud gan y medrwn ddysgu llawer oddi wrth brofiad gwlad y Basg.”

Dywedodd Paul Bilbao:

Nid yw iaith lleiafrifol yn cael ei hadennill drwy adnoddau yn unig. Mae angen polisi iaith integredig gan gynnwys rheoliadau digonol, gweithredu a chynllunio manwl.

“Nid faint sy’n cael ei wario yw’r unig fater; mae’r hyn y warir yr arian arno hyd yn oed yn bwysicach. Wrth bennu polisïau iaith a chlustnodi adnoddau, mae’n bwysig canolbwyntio ar ddau brif faes: pobl a llefydd.


“Rhaid i bolisïau dargedu gwybodaeth pobl am yr iaith leiafrifol, ac yn ail y mannau lle mae’n bosibl i ddefnyddio’r iaith a ddysgir, er mwyn byw drwy’r iaith a defnyddio’r iaith.


“Ni allwn rhoi ein holl adnoddau tuag at gael pobl i siarad yr iaith a pheidio darparu llefydd iddynt ddefnyddio’r iaith unwaith y byddant wedi ei meistrioli.”

Mae Paul Bilbao yn Ysgrifenydd Cyffredinol i fudiad Kontseilua (Cyngor Cyrff Cymdeithasol o blaid yr Iaith Fasgeg) a sefydlwyd 10 mlynedd yn ôl gan 45 sefydliad/mudiad amrywiol. Y nôd yw gweithio dros yr iaith Fasgeg fel un corff yn hytrach nag fel mudiadau unigol er hyrwyddo a normaleiddio defnydd o’r iaith Fasgeg.

Diwedd

Nodiadau i olygyddion

AMSERLEN Y DYDD

9.30 Cyrraedd

9.45 Croeso

10.00 Penri Williams, cadeirydd Mudiadau Dathlu’r Gymraeg

10.40 Cynghorydd Ernie Galsworthy, Cyngor Bwrdeistref Merthyr

11:00 Leanne Wood AC, Kirsty Williams AC, Andrew RT Davies AC, Keith Davies AC

11.45 Paul Bilbao, ymgyrchydd iaith o Wlad y Basg

12.30 Cyng Cefin Campbell, Cyngor Sir Gâr

13.00 Cinio

13.45 Sian Lewis, Menter Iaith Caerdydd a Dai Bryer, yr Urdd

14.15 Rhian Huws Williams, Cyngor Gofal Cymru

14.40 Trafod Datganiad i’r Pleidiau ystyried wrth greu Maniffesto

15.00 Cyfarfod Blynyddol

Am fwy o wybodaeth, neu os hoffech fod yn bresennol yn y gynhadledd, cysylltwch â Gaynor Jones: gaynorjones@dathlu.org / 01554 833902 / 07775 847710

Aelodau Mudiadau Dathlu’r Gymraeg:

CAER, Cronfa Glyndwr, Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru, CYDAG, Cyfeillion y Ddaear, Cymdeithas Alawon Gwerin, Cymdeithas Bob Owen, Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru Cymdeithas y Cymod, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr, Mentrau Iaith Cymru, RhAG, UAC, UCAC, UMCA, UMCB, Urdd Gobaith Cymru