Blwyddyn Comisiynydd y Gymraeg

Annwyl Ddarllenwyr,

Ym mis Ebrill roedd hi’n flwyddyn ers i mi ddechrau yn fy rôl fel Comisiynydd y Gymraeg. Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bawb a gysylltodd â mi yn ystod y flwyddyn. Trwy rannu eich profiadau, a thrwy gyflwyno cwynion am ddiffyg gwasanaeth Cymraeg, ymateb i’r ymgynghoriad ar safonau, mynychu cyfarfodydd cyhoeddus ac ymweld â’n stondin yn sioeau’r haf, fe wnaethoch gyfraniad gwerthfawr i lwyddiant y gwaith a fy ngalluogi i a’m tîm o swyddogion i adnabod y materion sydd o bwys i siaradwyr Cymraeg ym mhob cwr o Gymru.

Dyma rai o uchafbwyntiau’r flwyddyn mewn ffigyrau:

  • Delio â 466 o achosion gan unigolion oedd yn teimlo bod ganddynt le i gwyno am wasanaeth Cymraeg
  • Croesawu dros 300 o bobl i’n cyfarfodydd cyhoeddus
  • Derbyn dros 260 o ymatebion i’r ymgynghoriad ar safonau mewn perthynas â’r Gymraeg
  • Dosbarthu dros 10,000 o fathodynnau ‘Iaith Gwaith’ sy’n dangos bod person yn siarad Cymraeg

Yn ein hail flwyddyn, byddwn yn adeiladu ar y gwaith hwn ac yn gweithredu i herio sefyllfaoedd lle caiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru.

Yr haf hwn bydd stondin y Comisiynydd yn ymweld ag Eisteddfod yr Urdd yn Sir Benfro, y Sioe Fawr yn Llanelwedd a’r Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych. Os ydych yn mynychu’r sioeau hyn, dewch draw i’n gweld i drafod eich profiadau a chyflwyno eich cwynion, derbyn bathodyn Iaith Gwaith a thaflenni gwybodaeth am waith a rôl y Comisiynydd a hefyd er mwyn cael cyfle i dderbyn gwybodaeth a bwydo i mewn i’r ymholiad statudol arbennig yr ydym yn ei gynnal er mwyn edrych mewn manylder ar y defnydd o’r Gymraeg yn y sector iechyd.

Yn gywir

Meri Huws

Comisiynydd y Gymraeg

post@comisiynyddygymraeg.org

0845 6033 221